Referat af møde i Vesterborg Menighedsråd torsdag den 7. september 2017

Til stede: menighedsrådet (med undtagelse af Henrik Christensen) samt graver, gravermedhjælper og regnskabsfører

1. Meddelelser fra formanden
    Der er provstesyn i Vesterborg lørdag den 23.09 kl. 9.00
    Forsøg i folkekirken
    Forsøg i folkekirken med samarbejde om det administrative arbejde i menighedsrådene. Anne-Lise forhører sig om          forsøget med fælles kontaktperson.

2. Fra kasseren
   
Årsrapport 2016
    Årsregnskabet 2016: Revisionsprotokollatet af 20.04.2017  blev gennemgået, og vi tager til efterretning, at det var uden bemærkninger.
    Kvartalsrapport 2. kvartal
    Kvartalsrapport 2. kv. gennemgået
    Kommentarer provsti 1. kvartal
    Kvartalsrapporten 1. kv.: Provstiudvalgets bemærkninger blev gennemgået og taget til efterretning.

    Forretningsordenen i menighedsrådet: Regninger skal sendes til vores kasserer, Henrik, som så sender dem videre til Tom.

3. Kontaktperson
    Intet at meddele

4. Graver og kirkeværge
   
Utæt tag på tilbygningen
    Utæt tag ved konfirmandstuen. Ib Petersen mener, at de nederste tagsten skal fjernes for at finde utætheden.

    Inventarlister: Graver og præst leverer snarest inventarlister til kirkeværgen.

5. Fra sognepræsten
    Foredrag
    Vesterborg menighedsråd vil være med til at finansiere foredragsrækken i Søllested Bio.

6 Fra aktivitetsudvalget.
    Planlægning af gudstjenester
    Aktivitetsudvalget holder fremover møde i forbindelse med planlægning af gudstjenestelisten. Den færdige liste udsendes pr. mail til menighedsrådet til kommentering/ godkendelse.
    ”Hvad mener I”
 
  Vi drøftede sidste afsnit af kapitel 8: ”messefald”.

7.  Nye datoer
    
Menighedsrådsmøde torsdag d. 9. november kl. 19 i præstegården
     Aktivitetsudvalgsmøde mandag d. 6. november kl. 16 i præstegården

8. Eventuelt
  
  Birket menighedsråd vil gerne med i vores kirkeblad. Det har vi ikke noget imod.

Referat: Kasper Høyer

Referater af tidligere møder, klik og se: 
21.03.2017
27.02.2017
21.11.2016
11.10.2016
25.08.2016
22.02.2016
26.11.2015
01.09.2015
10.03.2015 
26.11.2014 
07.10.2014 
26.08.2014 
25.03.2014 
18.02.2014 
18.11.2013
07.10.2013

Kontakt os